മുണ്ടക്കയത്ത് കെ എം മാണി സ്മൃതി സംഗമവും പുഷ്പ്പാർച്ചനയും നടത്തി.

മുണ്ടക്കയം : അന്തരിച്ച കേരള കോൺ.(എം) ചെയർമാനും ദീർഘകാലം ജനപ്രതിനിധിയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ.എം.മാണി സാറിന്റെ 88-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കെ എം മാണി ഫൌണ്ടേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ 1000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, "ഹൃദയത്തിൽ മാണി സാർ"എന്ന പേരിൽ കെ എം മാണി...Read More