വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ട്. ജോസ് കെ.മാണി എം.പി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളയുടെ മുതൽകൂട്ടാണെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി എ. പി. അവർ നാളെയുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടവർ ആണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെന്നും ജോസ്.കെ...Read More