പൂഞ്ഞാർ _പയ്യാനിത്തോട്ടം _ഇടമല കൈപ്പള്ളി _ഏന്തയാർ റോഡിൻറെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കനാമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നിവേദനം നൽകി

പൂഞ്ഞാർ: പൂഞ്ഞാർ _പയ്യാനിത്തോട്ടം _ഇടമല കൈപ്പള്ളി _ഏന്തയാർ റോഡിൻറെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക.കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി പാച്ച് വർക്ക് പോലും നടത്താത്ത പൂഞ്ഞാർ കൈപ്പള്ളി റോഡ് കാൽ നടയാത്രക്കാർക്ക് പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുണ്ടും കുഴിയും ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു . ടൂവീലർകാർക്കും മറ്റ്...Read More