റെഡ്മി നോട്ട് 9 ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, 48 എംപി ക്വാഡ് ക്യാമറകൾ

ഷഓമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 9 ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട് ഫോണും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 9...Read More