കടുത്തുരുത്തിയുടെ മനസ്സ് ആർക്കൊപ്പം ? ആരാവും കടുത്തുരുത്തി എം.എൽ.എ ? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ? നിങ്ങൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം