ഒരു കോളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ സിം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം

ഒരു കോളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ സിം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം

കേവലം ഒരു കോളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ സിം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം ആധാർ–സിം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ വഴിയും അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലിരുന്നും ആധാറുമായി...Read More